متخصص و مشاور توسعه کسب و کارها از طریق طراحی | Specialist on Business Development through Design

درباره من
درباره من
About me
سوابق کاری
سوابق کاري
Resume
سوابق آموزشی
دوره‌هاي آموزشي
Courses
نوشته‌ها
نوشته‌ها
Articles
تماس
تماس با من
Contact me